Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku, prostredníctvom systému elektronického obchodu www.latky-online.sk, medzi:

predávajúcim WISMAR-JAN s.r.o. so sídlom Nižná Polianka 58, 086 36 Nižná Polianka, IČO: 51274698, DIČ: 2120672796, IČ DPH: SK2120672796 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl.č.35787/P. Bankové spojenie: VÚB Banka a.s., číslo účtu – IBAN: SK25 0200 0000 0039 1851 6354. Zodpovedná osoba: Mariusz Krzystof Wiszowaty, prevádzková doba: pondelok až piatok od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 16:30, príjem objednávok cez e-shop: nonstop.

Orgán dozoru:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6
080 01  Prešov 1
tel: 051/7721 597
e-mail: pr@soi.sk

kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, alebo podnikateľský subjekt (v tomto prípade sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.).

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy – objednávka

2.1 Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

2.2 Tovar môže kupujúci objednať nasledovne:

 1. prostredníctvom nákupného košíka v e-shope predávajúceho,
 2. telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu (V tomto prípade predávajúci najprv overí dostupnosť tovaru, až potom potvrdí objednávku e-mailom.).

2.3 Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí, aby bolo možné kupujúcemu objednaný tovar dodať.

2.4 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.5 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

2.6 Objednávky prijímame a zasielame iba v rámci Slovenskej republiky.

3. Ceny

3.1 Predávajúci  je platcom DPH.

3.2 Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené v bode 4.6 týchto VOP a v nákupnom košíku ešte pred odoslaním objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

4. Dodacie a platobné podmienky

4.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 1 – 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky s platbou na dobierku alebo po prijatí platby pri objednávkach so zadanou platbou vopred na bankový účet. Maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť.

4.2 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom: kuriérskou službou

4.3 Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

4.4 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

4.5 Predávajúci zašle kupujúcemu faktúru e-mailom.

4.6 Cena za doručenie tovaru prostredníctvom kuriérskej služby je vo výške 4,00 €.  Pri objednávke nad 70 € je doprava zdarma. Doručenie tovaru je nasledujúci pracovný deň po expedícii z nášho skladu.

4.7 Kupujúci môže uhradiť cenu za objednávku spôsobom, ktorý si vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

 1. prevodom na bankový účet predávajúceho (platba vopred),
 2. dobierkou pri preberaní zásielky. Spôsob platby dobierkou je spoplatnený sumou 1,00 €.

4.8 Tovar zasielame iba v rámci Slovenska.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy – zrušenie objednávky

5.1 Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho: Kupujúci – spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak kupujúci už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť.

Kupujúci je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu bezodkladne, obratom po doručení odstúpenia od zmluvy, najneskôr však do 14 dní avšak nemusí vrátiť peňažné plnenie skôr ako kupujúci doručí tovar alebo preukáže jeho zaslanie.

Ako postupovať pri odstúpení od zmluvy:

1. E-mailom (info@latky-online.sk) alebo listom (na adresu WISMAR-JAN s.r.o., Nižná Polianka 58, 08636 Nižná Polianka) nás jednoznačným vyhlásením informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy.

2. Ak ste tovar už prebrali, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy odošlite alebo prineste tovar späť na adresu WISMAR-JAN s.r.o., Nižná Polianka 58, 08636 Nižná Polianka za týchto podmienok:
– tovar musí byť kompletný (vrátené musia byť všetky súčasti tovaru).

Tovar je potrebné bezpečne zabaliť, aby sa pri preprave nepoškodil. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Neposielajte tovar späť na dobierku. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

3. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

5.2 Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho: Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • zákazník si zvolil platbu prevodom na bankový účet vopred a neuhradil ju do 7 kalendárnych dní od vytvorenia objednávky,
 • objednávku nie je možné potvrdiť alebo ju dodať kupujúcemu v dôsledku nesprávne uvedených osobných a kontaktných údajov (chybne uvedený e-mail, telefónne číslo, meno alebo adresa alebo kupujúci neodpovedá na e-maily a pod.),
 • kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky.

V prípade, že kupujúci už cenu z objednávky alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode medzi kupujúcim a predávajúcim o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok najneskôr do 14 kalendárnych od zrušenia objednávky.

6. Alternatívne riešenie sporov

6.1 Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@latky-online.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

6.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

6.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

7. Zodpovednosť za chyby na stránke www.latky-online.sk

7.1 Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.latky-online.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

7.2 Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

7.3. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.


8. Ochrana osobných údajov

Všetky potrebné informácie o ochrane osobných údajov nájdete tu.

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom spotrebiteľa.
 2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom kupujúci informovaný, záručná doba je 12 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok a na tieto reklamácie sa nevzťahujú tieto reklamačné podmienky.
 3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.
 4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
 5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
  1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu,
  4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare ak takémuto označeniu tovar podlieha.
 8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamáciu je vhodné zaslať písomne (poštou) alebo osobne.
 9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
  1. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,
  2. kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
  3. predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
  4. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
  5. ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 12. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote.
 13. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť. Odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.
 14. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia predávajúceho.