Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu www.latky-online.sk (ďalej len „systém“).

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.latky-online.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3 Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia VOP a Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.latky-online.sk a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.4 Predávajúcim je Mariusz Krzysztof Wiszowaty – WIS-MAR, Nižná Polianka 58, 086 36 Nižná Polianka,
IČO: 50658522, DIČ: 1122533478 (ďalej len Predávajúci)

1.5 Kupujúcim sa rozumie osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.6 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.

2. Objednávka

2.1 Objednávky prijímame a zasielame iba v rámci Slovenskej republiky a Poľskej republiky.

2.2 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

2.3 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.4 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a predávajúcim.

2.5 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

K zrušeniu objednávky alebo jej časti môže dôjsť napr. v týchto prípadoch:

– v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
– prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar, alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
– tovar je vypredaný alebo sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní

– iné nepredvídateľné situácie (napr. technické problémy a pod.).

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

1. v uvedenej lehote (14 dní) zaslať Žiadosť o odstúpenie od zmluvy na e-mailovu adresu alebo poštou spolu s tovarom na adresu. Ak zasielate Žiadosť o odstúpenie od zmluvy poštou spolu s tovarom, alebo ak Vám neodpovieme na e-mail, je vhodné nás tiež kontaktovať telefonicky.

Pred vrátením tovaru si prečítajte Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

2. ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a to za nasledujúcich podmienok:
– tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
– tovar nesmie byť použitý
– tovar musí byť nepoškodený
– tovar musí byť kompletný
– zašlite spolu s dokladom o kúpe – faktúra

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

5. Cenové podmienky

5.1 Cena výrobkov predstavuje hodnotu uvedenú pri každom produkte.

5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6

5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR

6. Poštovné a balné

6.1 Predávajúci si balné neúčtuje.

6.2 Balíky sú odosielané kuriérskou spoločnosťou DPD. Cena za prepravu balíka je 3,80 €

Pri nákupe tovaru v sume nad 70 € je doprava ZADARMO.

6.3 Objednávky prijímame a zasielame v rámci Slovenskej republiky a Poľskej republiky. V prípade osobného odberu Vás po pripísaní platby na účet telefonicky kontaktujeme a dohodneme sa s Vami na čase odberu.

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie Predávajúceho uvedené v mailovej notifikácií.

7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru kuriérovi. Za spôsob platby prostredníctvom dobierky si predávajúci účtuje sumu v hodnote 1,-€

7.3 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

8. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú expedované v čo najkratšom termíne, najneskôr do 14 dní.

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriéra priamo na adresu. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

8.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu na adrese Nižná Polianka 58, 086 36 Nižná Polianka. V prípade osobného odber Vás po pripísaní platby na účet telefonicky kontaktujeme a dohodneme sa s Vami na čase odberu (väčšinou v pracovné dni po 16.00, príp. cez víkend).

8.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.latky-online.sk, a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.

9.2 Podľa charakteru tovaru je záručná doba 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru alebo podľa dátumu spotreby uvedenom na obale tovaru.

9.2 Ku každému tovaru zakúpenému prostredníctvom internetového obchodu www.latky-online.sk je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

9.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

– či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)

– či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu zaslaním tovaru na adresu:

Mariusz Krzysztof Wiszowaty – WIS-MAR
Nižná Polianka 58
086 36 Nižná Polianka

Pred zaslaním tovaru kupujúci na email: info@latky-online.sk alebo poštou na adresu zaslania tovaru oznámi reklamáciu predávajúcemu. K reklamovanému tovaru prosím priložte faktúru.

V prípade, že reklamovaný tovar je zaslaný predávajúcemu poštou alebo kuriérom zodpovedná osoba zásielku preberie, skontroluje zásielku a dokumentáciu, rozhodujúci dátum na lehotu reklamácie je dátum prijatia reklamovaného tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar poslaný na dobierku nebude prebraný. Odporúčame tovar dôkladne zabaliť, aby nedošlo k neho poškodeniu pri preprave, prípadne zásielku poistiť.

10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.latky-online.sk

10.1 Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.latky-online.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

10.2 Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

10.3. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

11. Ochrana osobných dát

11.1 Predávajúci sa v plnej miere riadi zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že Vaše osobné a kontaktné údaje a údaje o Vašich nákupoch nikdy neposkytneme tretiemu subjektu, s výnimkou:

– Slovenská pošta – pre účely doručenia tovaru zákazníkovi,

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje vo všetkých svojich informačných systémoch pre potreby vybavenia resp. dodania zadaných objednávok, kvalitného riešenia reklamácií, spätnej kontrole, štatistiky a skvalitňovania služieb zákazníkom.

11.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode prostredníctvom e-mailu. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

11.3 Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Pokiaľ tak kupujúci urobí, všetky jeho osobné údaje budú z nášho informačného systému www.latky-online.sk odstránené.

11.4 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.